Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Quizfunnel Magic
 • Diensten: alles dat Quizfunnel Magic ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt. Quizfunnel Magic die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is in Paramaribo en staat ingeschreven onder nummer 76999378 bij de Kamer van Koophandel.
 • Overeenkomst: alles tussen Quizfunnel Magic en een Klant is overeengekomen, inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Quizfunnel Magic een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Quizfunnel Magic en/of de Klant.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle rechtsbetrekkingen met Quizfunnel Magic, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Quizfunnel Magic, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Door een Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Quizfunnel Magic uitdrukkelijk van de hand.
  3. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Quizfunnel Magic slechts bindend indien Quizfunnel Magic zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
  4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW 7:407 lid 2 BW en 7:408 (jo. 413) BW is expliciet uitgesloten.

 

 1. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen of offertes van Quizfunnel Magic zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is
  2. De aanbiedingen en offertes van Quizfunnel Magic mogen zonder toestemming van Quizfunnel Magic niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Quizfunnel Magic, dan wel doordat Quizfunnel Magic zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door een Klant gegeven opdracht..
  2. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 1. Wijzigingen
  1. Quizfunnel Magic heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.
  2.Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Quizfunnel Magic te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door Quizfunnel Magic. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.
  3.Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst betekent, is Quizfunnel Magic gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst in rekening bij een Klant te brengen.
  4. Quizfunnel Magic behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Overeenkomst of in de bevestiging uit te voeren en aan een Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van een Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Diensten. Een Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht
  Op digitale producten, waaronder een e-book of (quiz)funnel, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.

 

 1. Inschakeling derden
  Indien zulks naar het oordeel van Quizfunnel Magic redelijkerwijs noodzakelijk is, is Quizfunnel Magic gerechtigd om (namens en) voor rekening van een Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Quizfunnel Magic de een Klant hierover informeren.

 

 1. Duur en beëindiging
  Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na ommekomst van de in de Overeenkomst bepaalde duur treden Partijen in overleg over een eventuele verlenging van de Overeenkomst.

 

 1. Leveringstermijn(en)
  1. Door Quizfunnel Magic opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Quizfunnel Magic nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Ingeval van overschrijding door Quizfunnel Magic van enige termijn is Quizfunnel Magic eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.

 

10. Informatieverstrekking door een Klant

 1. Een Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Quizfunnel Magic meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Een Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Quizfunnel Magic ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

11. Adviezen

 1. Quizfunnel Magic kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Een Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 1. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Quizfunnel Magic kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van een Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van een Klant en diens medewerkers.

 

 1. Coaching/ Mentoring
  1. Een reeds ingeplande coaching sessie kan tot 24 uur voor de betreffende afspraak (kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient een Klant de desbetreffende coaching sessie online via mail, bellen, whatsapp te annuleren.
  2. Indien een Klant een reeds ingeplande coaching sessie tijdig annuleert, dient zij daartoe zelf een vervangende coaching sessie in te plannen.
  3. Indien een Klant de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft een Klant geen recht om een kosteloze vervangen coaching sessie in te plannen.
  4. De inhoud van de door Quizfunnel Magic aangeboden coaching sessies en de gedurende de coaching sessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De coaching sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van een Klant.
  5. Een Klant zal Quizfunnel Magic schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor een Klant aandacht wenst.
  6. Een Klant begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen of een bepaald resultaat zult behalen als gevolg van het inschakelen van Quizfunnel Magic.
 1. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen bedrijf van de Klant.
 2. Een Klant begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.

 

 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), waarvan de B.T.W. is verlegd voor buitenlandse klanten en/of andere heffingen van overheidswege en eventuele bijkomende kosten, zoals reis-, verzend-, koerierskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van een Klant, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst.

 

 1. Prijsindexering
  1. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Quizfunnel Magic heeft het recht de aan een Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen.
  2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een

 

 1. Facturering en betaling
  1. Een Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient voor aanvang van de levering voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
  2. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Quizfunnel Magic op een Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Quizfunnel Magic bevoegd de (verdere)nakoming van alle Overeenkomsten met de een Klant op te schorten.
  3. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
  4. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Quizfunnel Magic is het een Klant niet toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens Quizfunnel Magic op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van een Klant op Quizfunnel Magic, uit welke hoofde dan ook.

 

 1. Privacy
  1. Partijen houden zich bij uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij.
  2. Een Klant stelt Quizfunnel Magic onmiddellijk in kennis indien naar de mening van een Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake
  3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Quizfunnel Magic mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizfunnel Magic door of namens een Klant verwerkt worden.

 

 1. Opschorting en ontbinding
  1. Quizfunnel Magic is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
 • indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Quizfunnel Magic overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 • indien goede grond bestaat voor de vrees dat een Klant niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Quizfunnel Magic te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Quizfunnel Magic binnen de daartoe gestelde termijn;
 • ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van een Klant, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 1. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Quizfunnel Magic op een Klant direct en in hun geheel opeisbaar en is Quizfunnel Magic gerechtigd om de uit de Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen.
 2. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Diensten onverlet. Daarenboven is Quizfunnel Magic als dan gerechtigd van een Klant te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van een Klant en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door Quizfunnel Magic gederfde

 

18. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een product moeten binnen bekwame tijd nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quizfunnel Magic.
 2. De Klant dient Quizfunnel Magic in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen alvorens het geschil aan een rechterlijke instantie zal worden voorgelegd.

 

19. Overmacht

 1. Quizfunnel Magic is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmacht situatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Quizfunnel Magic gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Quizfunnel Magic deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Quizfunnel Magic bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Quizfunnel Magic onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.

 

20. Aansprakelijkheid

 1. Quizfunnel Magic zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Quizfunnel Magic geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Quizfunnel Magic alleen geacht te bestaan indien Quizfunnel Magic dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft beloofd.
 3. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Quizfunnel Magic, is de aansprakelijkheid van Quizfunnel Magic beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De hoogte van het door Quizfunnel Magic te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal de factuurwaarde van 1 (één) maand voorafgaand aan het betreffende feit.
 4. Quizfunnel Magic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van een Klant of derden.
 5. Voor zover de een Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Quizfunnel Magic, dan wel van door Quizfunnel Magic ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Quizfunnel Magic te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schade toebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 1. Ieder vorderingsrecht van een Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

21. Geheimhouding

 1. Een Klant zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizfunnel Magic zal een Klant informatie en/of gegevens welke haar door Quizfunnel Magic ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Quizfunnel Magic opgestelde adviezen, rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Overeenkomst van een Klant. Het is een Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming door Quizfunnel Magic is gegeven.
 3. De geheimhoudingsverplichting legt een Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Quizfunnel Magic behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan maken.
  2. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, programmatuur, software, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven eigendom van Quizfunnel Magic, ook al zijn de een Klant voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de een Klant niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Quizfunnel Magic hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
  3. De Klant garandeert dat de door haar aan Quizfunnel Magic te leveren zaken en/of uit te oefenen Leveringen geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  4. De Klant vrijwaart Quizfunnel Magic voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal Quizfunnel Magic alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.

 

 1. Boete
  1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 3, 16, 21 en 22 van deze Algemene voorwaarden verbeurt een Klant ten behoeve van Quizfunnel Magic zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat een Klant in overtreding is.
  2. Een door een Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Quizfunnel Magic op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

 

 1. Wijziging Algemene voorwaarden
  1. Quizfunnel Magic mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
  2. Indien een Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Quizfunnel Magic) de Overeenkomst voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden.
  3. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

 

 1. Overige bepalingen
  1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
  2. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en Quizfunnel Magic eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
  3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Quizfunnel Magic en een Klant is Nederlands recht van toepassing.
  4. Uitsluitend de rechtbank is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Opgemaakt te Paramaribo, Suriname d.d. 12-11-2023

 

Download hier de algemene voorwaarden van Quizfunnel Magic