Big Magic

 

Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Big Magic
 • Diensten: alles dat Big Magic ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • Big Magic die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is in Boxtel en staat
 • ingeschreven onder nummer 82421684 bij de Kamer van Koophandel.
 • Overeenkomst: alles tussen Big Magic en een Klant is overeengekomen, inclusief eventuele
 • wijzigingen en aanvullingen.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Big Magic een Overeenkomst aangaat dan
 • wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Big Magic en/of de Klant.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Op alle rechtsbetrekkingen met Big Magic, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Overeenkomsten en leveringen

van diensten door of namens Big Magic, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van

toepassing.

 1. Door een Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene

voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Big Magic uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

 1. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Big

Magic slechts bindend indien Big Magic zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

 1. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW 7:407 lid 2 BW en 7:408 (jo. 413) BW is

expliciet uitgesloten.

 

 1. Aanbiedingen
 2. Alle aanbiedingen of offertes van Big Magic zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één

maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is

genoemd.

 1. De aanbiedingen en offertes van Big Magic mogen zonder toestemming van Big Magic niet

worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of

elektronische bevestiging van een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Big Magic,

dan wel doordat Big Magic zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering

geeft aan een door een Klant gegeven opdracht.

 1. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q.

bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig

weer te geven.

 

 

 1. Wijzigingen
 2. Big Magic heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of

uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Big Magic te

worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de

uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door Big Magic. Indien de wijzigingen hogere

kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.

 1. Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van

de Overeenkomst betekent, is Big Magic gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of

gederfde winst in rekening bij een Klant te brengen.

 1. Big Magic behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Overeenkomst of in

de bevestiging uit te voeren en aan een Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in

het belang zijn van een Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de

Overeenkomst. Een Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering

van deze aanvullende Diensten.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Op digitale producten, waaronder een e-book, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de

overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en

ingestemd met de directe levering van het product.

 

 1. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Big Magic redelijkerwijs noodzakelijk is, is Big Magic gerechtigd om

(namens en) voor rekening van een Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Big

Magic de een Klant hierover informeren.

 

 1. Duur en beëindiging

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders zijn overeengekomen. Na ommekomst van de in de Overeenkomst bepaalde duur treden

Partijen in overleg over een eventuele verlenging van de Overeenkomst.

 

 1. Leveringstermijn(en)
 2. Door Big Magic opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Big

Magic nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Ingeval van overschrijding door Big Magic van enige termijn is Big Magic eerst na een

schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14)

werkdagen in verzuim.

 

 1. Informatieverstrekking door een Klant
 2. Een Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Big Magic meent nodig te hebben

voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de

gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 1. Een Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Big Magic

ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

 1. Adviezen
 2. Big Magic kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage,

planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud

hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Een Klant beslist zelf en op eigen

verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.

 1. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde

afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Big Magic kunnen beïnvloeden, zoals

de inzet en medewerking van een Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering

van benodigde informatie en gegevens van een Klant en diens medewerkers.

 

 1. Coaching
 2. Een reeds ingeplande coaching sessie kan tot 24 uur voor de betreffende afspraak

(kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient een Klant de desbetreffende coaching sessie

online via mail, bellen, whatsapp te annuleren.

 1. Indien een Klant een reeds ingeplande coaching sessie tijdig annuleert, dient zij daartoe zelf

een vervangende coaching sessie in te plannen.

 1. Indien een Klant de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft een Klant geen recht

om een kosteloze vervangen coaching sessie in te plannen.

 1. De inhoud van de door Big Magic aangeboden coaching sessies en de gedurende de coaching

sessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De coaching

sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van een Klant.

 1. Een Klant zal Big Magic schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching sessie alle

omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en

prioriteiten waarvoor een Klant aandacht wenst.

 1. Een Klant begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn

of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de

algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen of

een bepaald resultaat zult behalen als gevolg van het inschakelen van Big Magic.

 1. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen

bedrijf van de Klant.

 1. Een Klant begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk

en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat er geen restituties worden verleend, ook

niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.

 

 1. Prijzen
 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), exclusief B.T.W. en/of andere heffingen van

overheidswege en eventuele bijkomende kosten, zoals reis-, verzend-, koerierskosten, tenzij

uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening

van een Klant, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is

verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst.

 

 1. Prijsindexering
 2. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op

dat moment gehanteerde prijspeil. Big Magic heeft het recht de aan een Klant te berekenen

vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen.

 1. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een

Klant.

 

 1. Facturering en betaling
 2. Een Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te

voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient voor aanvang van de

levering voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

 1. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is,

van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens

zijn alle vorderingen die Big Magic op de een Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat

een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Big Magic bevoegd de (verdere)nakoming

van alle Overeenkomsten met de een Klant op te schorten.

 1. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van

de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente

verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de

inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten

bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder

nadere aanmaning verschuldigd.

 1. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Big Magic is het een Klant niet

toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens Big Magic op te schorten en/of te

verrekenen met een vordering van een Klant op Big Magic, uit welke hoofde dan ook.

 

 1. Privacy
 2. Partijen houden zich bij uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst

aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van

persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij.

 1. Een Klant stelt Big Magic onmiddellijk in kennis indien naar de mening van een Klant een

instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake

gegevensbescherming.

 1. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Big Magic mogen niet zonder de voorafgaande

schriftelijke toestemming van Big Magic door of namens een Klant verwerkt worden.

 

 1. Opschorting en ontbinding
 2. Big Magic is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de

Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder

toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

 • indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Big Magic overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 • indien goede grond bestaat voor de vrees dat een Klant niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Big Magic te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatievan Big Magic binnen de daartoe gestelde termijn;
 • ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van een Klant, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 1. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Big Magic op een

Klant direct en in hun geheel opeisbaar en is Big Magic gerechtigd om de uit de

Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen.

 1. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte

Diensten onverlet. Daarenboven is Big Magic alsdan gerechtigd van een Klant te vorderen

vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van een Klant

en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door Big Magic gederfde

inkomen.

 

 1. Klachten
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een product moeten binnen bekwame

tijd nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend

bij Big Magic.

 1. De Klant dient Big Magic in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in

onderling overleg op te lossen alvorens het geschil aan een rechterlijke instantie zal worden

voorgelegd.

 

 1. Overmacht
 2. Big Magic is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmacht situatie de

verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.

 1. In geval van overmacht is Big Magic gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst

voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Big Magic

deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Big Magic

bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de

Overeenkomst.

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Big Magic onafhankelijke

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst

reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of

bezwaarlijk maakt.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Big Magic zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren,

maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk

zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 1. Big Magic geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de

Overeenkomst. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt

bereikt, wordt een tekortkoming van Big Magic alleen geacht te bestaan indien Big Magic dit

resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft beloofd.

 1. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden

overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Big Magic, is de aansprakelijkheid

van Big Magic beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, dan

wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De hoogte van het door Big Magic te

betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal de factuurwaarde

van 1 (één) maand voorafgaand aan het betreffende feit.

 1. Big Magic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van een Klant of derden.
 2. Voor zover de een Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad,

opzet en/of grove schuld van Big Magic , dan wel van door Big Magic ingeschakelde derden

en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Big Magic te betalen schadebedrag is

beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van

samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

 1. Ieder vorderingsrecht van een Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van

de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en

vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

 1. Geheimhouding
 2. Een Klant zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t.

de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande

schriftelijke toestemming van Big Magic zal een Klant informatie en/of gegevens welke haar

door Big Magic ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan

haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken

en/of het uitvoeren van de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst.

 1. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Big Magic opgestelde adviezen,

rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Overeenkomst van een Klant. Het

is een Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet

bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden, tenzij vooraf

schriftelijke toestemming door Big Magic is gegeven.

 1. De geheimhoudingsverplichting legt een Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 2. Big Magic behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot

producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft

ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij

de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan

maken.

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen,

programmatuur, software, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van

industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder

auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven eigendom van Big

Magic, ook al zijn de een Klant voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is

de een Klant niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te

stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen,

tenzij Big Magic hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

 1. De Klant garandeert dat de door haar aan Big Magic te leveren zaken en/of uit te oefenen

Leveringen geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 1. De Klant vrijwaart Big Magic voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in

het vorige lid bedoelde rechten en zal Big Magic alle schade en kosten vergoeden die

daarvan het gevolg zijn.

 

 1. Boete
 2. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 3, 16, 21 en 22 van deze Algemene

voorwaarden verbeurt een Klant ten behoeve van Big Magic zonder ingebrekestelling of

gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €

5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat een Klant in overtreding is.

 1. Een door een Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Big Magic op vergoeding

van door haar geleden schade, kosten en rente.

 

 1. Wijziging Algemene voorwaarden
 2. Big Magic mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig)

wijzigen en/of aanvullen.

 1. Indien een Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum

van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Big

Magic) de Overeenkomst voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden.

 1. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie

van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

 

 1. Overige bepalingen
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene

voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet

af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden

c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

 1. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en Big Magic eindigt, ingevolge enige

bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze

Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor

de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Big Magic en een Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Opgemaakt te Boxtel d.d. 21-07-2022